Š.g. 20. septembrī notika jauniešu forums “Līdzdalības restarts”, kurā piedalījās vairāk kā 70 jaunieši. 

Šis forums tika organizēts kā noslēguma aktivitāte projektam “Līdzdalības Restarts”. Projekta nr. VP2021/5-18. Projekta “Līdzdalības restarts” mērķis bija apzināt un analizēt esošos jauniešu līdzdalības veidus Gulbenes novadā, tos stiprināt un ieviest jaunas līdzdalības formas, kuras balstītas uz jauniešu interesēm un vajadzībām. Tā ietvaros tika organizētas 7 diskusijas Gulbenes novada pagastos un pilsētā, kurās jaunieši diskusiju ceļā nonāca pie secinājumiem par dažādiem aspektiem, kas ietekmē līdzdarboties – motivātoriem, šķēršļiem, dažādiem sistēmas trūkumiem. Arī forumā tika atgādināts par visiem šiem secinājumiem, kā arī tika apspriestas citas jauniešiem aktuālas tēmas. Lai forums būtu interesantāks un aizraujošāks jauniešiem, pasākumu vadīja Vilis Brūveris, kas jau vairākus gadus ir pazīstams kā moderators un semināru vadītājs. 

 

 

Lai palīdzētu atbildēt uz foruma galvenajiem jautājumiem, tika izveidota paneļdiskusija kopā ar Gulbenes novada priekšsēdētāju Andi Caunīti, izglītības pārvaldes vadītāju Daci Kablukovu, jaunatnes lietu speciālisti Amandu Sinku un Gulbenes novada jauniešu domes viceprezidenti Agnesi Beču. Paneļdiskusijas laikā tika atbildēts uz dažādiem jauniešu interesējošiem jautājumiem, ko paši jaunieši pirms foruma sākuma bija pierakstījuši un ievietojuši “jautājumu traukā”.  

Paneļdiskusijas dalībnieki, katrs no sava skatu punkta spēja atbildēt uz visiem jautājumiem, kas sniedza nelielu ieskatu uz foruma otro daļu, kurā jauniešiem bija nepieciešams pašiem izvērtēt esošo situāciju un atbildēt uz “Līdzdalības restarts” galvenajiem jautājumiem: 

 -Kā Līdzdarboties Gulbenes novadā?  

-Kāds atbalsts nepieciešams jauniešiem?  

-Kādas ir jauniešu iespējas novadā? 

Forums sniedza iespēju, šīs problēmas, ar ko saskarās katrs jaunietis, celt gaismā un diskutēt par dažādiem risinājumiem, lai tās novērstu. Forums tika veidots divās sadaļās – dienas pirmajā pusē bija iespēja atskatīties uz projekta laikā paveikto un piedalīties paneļdiskusijā, klausīties pieredzes stāstus par to, kādēļ ir svarīgi līdzdarboties un pārstāvēt jauniešu viedokli. Otrajā dienas daļā dalībniekiem bija iespēja piedalīties meistarklasēs par līdzdalības tēmām, kuras vadīja šīs jomas speciālisti- tika paaicināti fantastiskie grupu nodarbību vadītāji Ieva Johansone, Jana Kalniņa un Vilis Brūveris. Foruma dalībnieki tika sadalīti 3 nodarbību grupās – “Komunikācija”, “Sadarbība” un “Radošā domāšana”, katru no šīm grupām attiecīgi vadīja viens no moderatoriem.  

Izmantojot neformālās izglītības metodes, jaunieši iesaistījās radošās aktivitātēs, ar kuru palīdzību spēja sniegt atbildes un savu redzējumu par līdzdalību, nepieciešamo atbalstu un iespējām Gulbenes novadā. Dalībnieki prezentēja savus grupu darbus, kas bija šī foruma viena no svarīgākajām daļām, lai jaunieši paši spēj izprast problēmu un izmantojot attiecīgos rīkus, varētu atrast risinājumu. 

Paldies visiem, kas ņēma dalību un atbalstīja. Projekta “Līdzdalības restarts” mērķis noteikti ir sasniegts. Jaunieši tika informēti par iespējām, ko sniedz Gulbenes novads, dalījās ar to, kāds viņiem atbalsts ir nepieciešams un kādu novads spēj sniegt, lai mūsu vietējie jaunieši līdzdarbotos un iesaistītos Gulbenes novada attīstībā. 

 

Aktivitātes tika organizētas projekta “Līdzdalības restarts” ietvaros. Projekts Nr. VP2021/5-18 tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.