Tev ir ideja, bet īsti nezini, kā to realizēt? Vēlies organizēt kādu pasākumu vai aktivitāšu ciklu? Skat, te ir piedāvājums – piedalies “Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkursā 2022” un realizē savu ideju! 

2021.gadā konkursam tika iesniegti četri projektu pieteikumi un visi četri arī tika apstiprināti. Katra no, konkursa ietvaros, iepriekšējā gadā realizētajām iniciatīvām bija atšķirīga gan saturiski, gan izpildījumā, tas apliecina to, cik jaunieši ir dažādi un radoši. Visas iniciatīvas vienoja vismaz viens fakts – tās tika realizētas Gulbenes novadā.

Ar ko sākt un kā iesniegt savas idejas pieteikumu?

Vispirms izlasi nolikumu, pēc tam aizpildi pieteikumu un piesakies finansējumam EUR 400 apmērā, līdz 2022.gada 31.maijam.

Kas seko tālāk?

Tu realizē savu ideju laika posmā no 2022.gada 15.jūnija līdz 2022.gada 20.novembrim. Un, ne vēlāk kā 10 darba dienu laika pēc projekta noslēgšanās, iesniedz GNJC “Bāze” projekta saturisko un finanšu atskaiti.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Gulbenes novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta, izglītības un jaunatnes procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto iestāžu/organizāciju programmām un pasākumiem.

Konkursa uzdevumi:

  • sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā;
  • sekmēt atbildības sajūtu, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos;
  • veicināt jauniešu iniciatīvas un to īstenošanu;
  • sniegt iespēju jauniešiem iesaistīties ar jaunatnes jomu saistītu jautājumu risināšanā.

Finansējums tiek piešķirts sekojošām aktivitātēm:

  • neformālās mācīšanās aktivitātēm;
  • āra dzīves aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību (piemēram, atklātiem treniņiem, amatierturnīriem utt.);
  • jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
  • radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, izstāžu veidošanai, meistarklasēm utt.);
  • saturīga un kvalitatīva brīvā laika aktivitāšu organizēšana, esošā piedāvājuma dažādošanai;
  • drošas un sakārtotas vides veidošanai Gulbenes novadā.

Projektu iesniegšana līdz 2022.gada 31.maija plkst. 18:00

Neskaidrību un/vai jautājumu gadījumā sazināties ar GNJC “Bāze” projektu vadītāju zvanot uz tālr.: +371 28653482 vai rakstot: lelde.vilka@gulbene.lv

Pretendents nodrošina, ka projekta aktivitāšu dalībnieki un to organizēšanā iesaistītās personas ievēros valstī noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, ja tādi būs spēkā aktivitātes īstenošanas laikā.

Projekta dokumentācija: