Kopš 2020.gada novembra pietiekoši daudz tika strādāts un laika veltīts, lai uzlabotu brīvprātīgā darba sistēmu Gulbenes novadā. Pēc trīs pasākumu organizēšanas, tikšanās un viedokļu apmaiņas, rezultātā tika gūtas vērtīgas atziņas, ieteikumi, visbeidzot arī izveidotas Gulbenes novada brīvprātīgā darba sistēmas vadlīnijas.

Šīs vadlīnijas tika apstiprinātas 2021.gada 26.augusta Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 14, 65.p.) un ir pieejamas šeit: Gulbenes_novada_brivpratiga_darba_sistemas_vadlinijas_2021___4

Īsumā par vadlīnijām – tajās ir noteikta brīvprātīgā darba koordinēšanas, organizēšanas un vadīšanas kārtība Gulbenes novadā, brīvprātīga darba principi, iesaistīto pušu tiesības un pienākumi un citi jautājumi, kas attiecas uz brīvprātīgo darbu.

Brīvprātīgā darba koordinators Gulbenes novadā ir Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”, taču brīvprātīgā darba organizatori var būt gan valsts iestādes, gan Gulbenes novada pašvaldības iestādes, gan nevalstiskās organizācijas, gan sociālie uzņēmumi. Jāpiemin, ka šajā brīvprātīgā darba sistēmā nozīmīga loma būs arī mentoram, kurš būs atbalsta persona brīvprātīgajam un palīdzēs saprast, kādi uzdevumi ir veicami.

Gulbenes novada pašvaldībā, organizējot brīvprātīgo darbu, ievēro Brīvprātīga darba likumu, Biedrību un nodibinājumu likuma 8.pantu, Jaunatnes likuma 9.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr. 762 “Noteikumi par brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā” u.c. Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un citus metodiskos materiālus par brīvprātīgā darba organizēšanu, t.sk. biedrības “Brīvprātīgais.lv” materiālu – “Brīvprātīgā darba organizēšanas rokasgrāmata “7 soļi””.