Šī gada martā Gulbenes novada dome izsludināja atklātā projekta konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, lai sasniegtu sekojošus mērķus:

  1. Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
  2. Iesaistīt PMP riska grupas izglītojamo jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālas izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, t.sk. PMP riska grupas izglītojamie.

Kopuma konkursā iesniegums iesniedza trīs pretendenti. Izvērtējot iesniegumus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un Gulbenes novada pašvaldībai piešķirto kvotu skaitu, tika apstiprināti divi pretendentu pieteikumi:

  1. biedrības “Dodkepu.lv” projekts “Izmantojot kamanu suņu sporta elementus, Rankas pamatskolas jauniešiem mazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus”. Projekta mērķis ir paaugstināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu motivāciju mācīties un veicināt līdzdalību ikdienas dzīvē, sniedzot iespēju ārpus stundu aktivitātēs izglītoties par apkārtējo vidi, izmantojot kamanu suņu sporta elementus. Projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 4.oktobrim.
  2. biedrības “1st Place” projektu “Startējam vasaru”. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvu un aktīvu līdzdalību savas ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanā, izmantojot neformālās mācīšanās aktivitātes un metodes, popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Gulbenes novadā. Projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada 10.jūnija līdz 2021.gada 10.novembrim.

Katram projektam piešķirtais finansējums 100% apmērā ir EUR 4600,00, kas tika nodrošināts no projekta Nr. 8.3.43.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” līdzekļiem.

Projekts tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritāra virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros.