Šī gada martā Gulbenes novada dome izsludināja atklātā projekta konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, lai sasniegtu sekojošus mērķus:

  1. Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
  2. Iesaistīt PMP riska grupas izglītojamo jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālas izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, t.sk. PMP riska grupas izglītojamie.

Kopuma konkursā iesniegumus iesniedza trīs pretendenti. Izvērtējot iesniegumus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, tika pieņemts lēmums, apstiprināt viena pretendenta pieteikumu – biedrības “1st Place” projektu “Challenge”. Projekta aktivitātes ir plānotas laika posmā no 2020.gada 15.jūlija līdz 2020.gada 15.decembrim ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvu un aktīvu līdzdalību savas ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanā, izmantojot neformālās mācīšanās aktivitātes un metodes, popularizējot aktīvu dzīvesveidu Gulbenes novadā. Projektam pieejamais finansējuma apmērs ir EUR 4600,00, kas 100% apmērā tika nodrošināts no projekta Nr. 8.3.43.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” līdzekļiem.

Projekts tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritāra virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros.

08.07.2020.