24.augustā, jaunatnes lietu speciāliste Amanda un nu jau izbijusī jauniešu centra “Bāze” sabiedrisko attiecību speciāliste – lietvede, vadītājas p.i. Lelde, devās uz Rēzekni, ciemos pie jaunatnes darbiniekiem no dažādiem Latvijas reģioniem, projekta “Atbalsts jaunatnes jomas attīstībai reģionos” 3. moduļa ietvaros, lai projekta dalībniekiem sniegtu ieskatu par jaunatnes darba aktualitātēm Gulbenes novadā, kā arī pastāstītu par pieredzi 4. konferencē un iepazīstinātu ar “Atbalsts darba ar jaunatni ilgtermiņa plānošanai un mobilā darba veikšanai Latvijas pašvaldībās” projekta rezultātiem Gulbenes novadā. Zemāk lasi, par to, ar ko dalījāmies pieredzē ar mūsu kolēģiem.

“Ir tik kolosāli, ka mums ir sniegta iespēja, cieši sadarbojoties ar citām pašvaldībām un organizācijām Latvijas teritorijā, kā arī ārpus tās, mācīties citam no cita- aizgūt labo praksi un smelties arī ne tik labās pieredzes. Tas katram palīdz pilnveidot savu jomu un darbu, ceļot jaunatnes darbu aiz vien jaunā līmenī. Vēl kolosālāk ir tas, ka kāds cits no mūsu dara un pieredzēm mācās, līdz ar to, mēs varam būt tie, kas palīdz citiem augt un sasniegt jaunas virsotnes. Informācijas nodošanā ir spēks un spēks ir arī sadarbībā, lai vienoti varam iet uz mūsu kopīgo mērķi, kas ir jauniešu labbūtība,” tā par dalīšanos pieredzē izsakās Amanda.

“Kā jau tipiskajai latvietei, kad tiek saņemts aicinājums uzstāties kādā pasākumā un dalīties pieredzē, man bieži vien prātā bijusi doma – ko tad mēs darām tādu, ko citi nedarītu. Jaunatnes jomā Gulbenes novadā gadiem ejot ir notikušas dažādas pārmaiņas, gan darba ar jauniešiem organizēšanā, gan lietderīga brīvā laika aktivitāšu piedāvājuma un citu jauniešiem piedāvāto iespēju pilnveidošanā, gan novada jaunatnes darba struktūrā kopumā, jo ir jāmainās un jāiet līdzi laikam. Un īstenībā – tas jau arī ir tas, kas ir unikāls – mūsu pieredze un piemērs, ka nevajag baidīties no pārmaiņām, kā pārdalīt pienākumus starp kolēģiem un uzticēt darīt katram to, kas viņam vislabāk padodas, kā strādāt komandā, gan kā organizēt darbu digitālajā vidē, kā nenobīties no jauniem izaicinājumiem. Dalīšanās pieredzē ir lielisks veids ne tikai kā nodot informāciju un zināšanas, bet arī pašiem nodefinēt savas stiprās/vājās puses. Ja kādam noder mūsu pieredze, tad tas ir lieliski, jo arī mēs esam iedvesmojušies no citu kolēģu pieredzes stāstiem – katrs stāsts vai kāda cita jauniešu centra apmeklējums rada idejas un iedvesmu ieviest ko jaunu vai uzlabot jau esošās iestrādnes darbā ar jaunatni. Šoreiz uz Rēzekni devāmies dalīties pieredzē ar kolēģiem ne tikai par to kā notiek darbs ar jaunatni Gulbenes novadā, bet arī par to kā mums veicās līdzīgās mācībās, kurās piedalījāmies 2020./2021/gadā un kuru rezultātā, kopā ar citiem kolēģiem, tika izstrādāts un apstiprināts Erasmus+ maza mēroga partnerības projekts “Be mobile!”, kā arī dalījāmies iespaidos par dalību “Europe goes local” 4.konferencē Rumānijā, kur pārstāvējām Latviju,” tā stāsta Lelde Bašķere.

Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” ir atsevišķa pašvaldības iestāde ar trīs struktūrvienībām, vēl trīs vietās Gulbenes novadā. Jauniešu centrā “Bāze”, kas atrodas Gulbenes pilsētā, ikdienā strādā četri ar jaunatnes jomu saistīti darbinieki – jauniešu centra vadītāja, projektu vadītāja, jaunatnes darbinieks un sabiedrisko attiecību speciāliste/ lietvede. Jauniešu centrā “Pulss”, kas atrodas Lejasciema pagastā, strādā šīs struktūrvienības vadītāja, kā arī viena jaunatnes darbiniece. Jauniešu centrā “Ligzda”, Stradu pagasta Stāķos, ikdienā darba gaitas veic viena jaunatnes darbiniece, kas ir arī šīs struktūrvienības vadītāja, taču Rankā, Rankas pagastā, ikdienā jaunatnes darbu veic struktūrvienības JIC “B.u.M.s.” vadītājs, kā arī, netipiski lielākajai daļai novadu Latvijā, jaunatnes lietu speciālistes darba vieta ikdienā ir nevis pašvaldības ēkā vai pilsētas jaunieš centrā, bet pagastā – JIC “B.u.M.s.”. Kopā, jauniešu centros, Gulbenes novadā, ir nodarbināti 9 mācīties griboši un izglītoti jaunatnes darbinieki, no kuriem katrs ir spēcīgs arī konkrētās jomās ārpus darba, kas sniedz papildus atbalstu jauniešiem dažādu jomu apguvē – video veidošanā, mākslas izstrādājumu veidošanā, sporta aktivitāšu apgūšanā, emociju vadībā u.c.

Gulbenes novada jaunatnes joma jauniešiem piedāvā visdažādākās iespējas, sākot ar jauniešu centru resursu bāzi (telpas, sporta ekipējums, mūzikas instrumenti, video un galda spēles, video un foto kameras u.c.) izmantošanas iespējām, līdz pat dalībai semināros, diskusijās, iespējai veikt brīvprātīgo darbu visā Gulbenes novadā, iesaistīties jauniešu domes aktivitātēs un iniciatīvu realizēšanai. Liela daļa jaunatnes darba tiek veidota, izmantojot dažādas projektu iespējas, kā rakstot un realizējot projektus, tā arī iesaistoties kā partnerorganizācijai vai dalībniekiem. Pēdējo gadu laikā īpaši uzsvars ir likts uz aktivitāšu un projektu realizāciju dažādos Gulbenes novada pagastos, aktivizējot iespējas ņemt dalību arī jauniešiem, kuri ikdienā jauniešu centrus neapmeklē. Šobrīd jauniešu centrs “Bāze” kopā ar struktūrvienībām realizē sešus aktīvos  :

 • “Līdzdalības Restarts”, VP2021/5-18, ar mērķi apzināt un analizēt esošos jauniešu līdzdalības veidus Gulbenes novadā, tos stiprināt un ieviest jaunas līdzdalības formas, kuras balstītas uz jauniešu interesēm un vajadzībām. ( Īstenošanas laiks: 06.12.2021. – 06.10.2022.);
 • “#Clowning”, 2019-3-LV02-KA105-002814, Erasmus + jauniešu apmaiņas projekts ar mērķi iepazīties ar klaunošanās metodi, dalīties ar labās prakses piemēriem, kā veicināt sociālo problēmu identificēšanu un risināšanu ar šīs metodes palīdzību. ( Īstenošanas laiks : 01.02.2020. – 31.08.2022.);
 • “Power of healthy lifestyle”, 2019-3-LV02-KA105-002837, Eramsus + jauniešu apmaiņas projekts ar mērķi apzināt esošās un gūt jaunas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un tā principiem un veicināt, veselīgu un aktīvu dzīvesveida attīstību Gulbenē, Latvijā un Eiropā. ( Īstenošanas laiks: 01.02.2020. – 31.10.2022.);
 • “F.A.ME – Follow Active Mentors”, 2020-1-LV02-KA105-003028, Erasmus+ treniņkurss jaunatnes darbiniekiem ar mēŗki pilnveidot jaunatnes jomā strādājošo zināšanas, izmantojot mentoringu kā efektīvu vadības,motivēšanas instrumentu. (Īstenošanas laiks: 01.05.2020. – 31.10.2022.);
 • “Go rural”, 2020-2-LV02-ESC13-003231, Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projekts ar mērķi sniegt iespēju diviem jauniešiem no ES valstīm veikt ilgtermiņa brīvprātīgo darbu Gulbenes novada jauniešu centrā “Bāze” un tā struktūrvienībās. ( Īstenošanas laiks: 01.08.2020. – 21.01.2023.);
 • “Be mobile!”, 2022-1-LV02-KA210-YOU-000084078, Erasmus+ maza mēroga partnerības projekts ar mērķi analizējot mobilā darba situāciju divās partnervalstīs, un izglītojot jaunatnes darbiniekus par mobilo darbu ar jaunatni, attīstīt un nostiprināt mobilā darba sistēmu, kas darbotos ilgtermiņā. (Īstenošanas laiks: 01.09.2022. – 01.09.2023.);
 • “Pazudis Kalnī” nometne Gulbenes novada pašvaldības bērnu nometņu projektu konkursa ietvaros;
 • “Nekādu šķēršļu! Hемає перешкод!” nometne Gulbenes novada pašvaldības organizētais Gulbenes novada pašvaldības Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa ietvaros.

Kā arī jauniešu centri ir iesaistījušies kā partneri vai dalībnieki citu organizāciju vai iestāžu aktīvajos projektos kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī:

 • “Green Human Growth project for action” sadarbībā ar partneriem “Euroasi Net” tiek uzņemti Eiropas brīvprātīgie no Francijas;
 • “Enhancing Solidarity, Northern Ireland” sadarbībā ar partneriem “Bryson Charitable Group” nosūtīts brīvprātīgais;
 • “Lobbying for youth work” dalība projektā, ar mērķi attīstīt stratēģisko jaunatnes darbu, kā arī attīstīt jauniešu iespējas Gulbenes novadā;
 • “Jauniešu līdzdalības platforma” dalība projektā, ar mērķi pilnveidot jauniešu un jaunatnes darbinieku zināšanas par interešu aizstāvību un līdzdalība, sniegt atbalstu jauniešiem iniciatīvu attīstīšanā;
 • “Sail with Social EnterpreurSHIP” dalība treniņkursā ar mērķi apgūt jaunas zināšanas sociālās uzņēmējdarbības integrācijas jaunatnes jomā jautājumos;
 • “A Better Youthworker” dalība projektā uzņemot kolēģus no Rumānijas 10 dienu ēnošanas vizītē;
 • “DEAL – development, empowe, achieve, learn” dalība treniņkursā ar mērķi pilnveidot prasmes darbā ar NEEt jauniešiem;
 • Tiek apgūtas iespējas jauniešus vest ārpus novada robežām un valsts teritorijas, ņemot dalību partneru organizētajās jauniešu apmaiņās, treniņkursos u.c.

 

2021.gadā tika strādāts pie projektu plānošanas ilgtermiņā – iesniegti pieteikumi Erasmus+ akreditācijai un Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmei, kas tika apstiprināti un sniedz iespēju realizēt lielākā daudzumā un kvalitatīvākus jaunatnes jomas projektus. Jauniešu centrs “Bāze” Erasmus+ akreditācijas ietvaros līdz 2024.gadam plāno realizēt 10 projektus, un Eiropas Solidaritātes korpusa kvalitātes zīmes ietvaros – līdz 2028.gadam plānots uzņemt 4 Eiropas brīvprātīgos gadā.

Kā ik gadu, arī šogad jauniešu centrs “Bāze” ir izsludinājis Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkursu, kā arī koordinē “PuMPuRS” projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām, un kā Eurodesk reģionālais koodinators realizē dažādas aktivitātes jauniešiem un sabiedrībai kopumā gan novada iedzīvotājiem, gan sadarbībābā ar Eurodesk Vidzeme tīklu, aptverot teju visu Vidzemi.

Kā jau minēts, katrs no jaunatnes jomā nodarbinātajiem, nes arī cita veida “dzīves skolas” zināšanu pienesumu jauniešiem visā Gulbenes novadā, kas padara aktivitātes un piedāvājumu jaunatnes jomai dažādāku un pieejamāku plašākam interesentu lokiem. Jauniešu centri strādā ne vien pie aktivitāšu realizēšanas savos jauniešu centros, bet arī dodas organizēt izbraukuma aktivitātes, pasākumus vai vienkārši izpalīdzēt citu iestāžu un organizāciju kolēģiem, organizējot aktivitātes, nometnes, interaktīvās nodarbības par dažādiem tēmatiem un saliedēšanās aktivitātes skolās, ņemot dalību no organizatoriskās puses citu projektos un pasākumos visā Gulbenes novadā, tādejādi attīstot starpinstitūciju sadarbību un palielinot jaunatnes jomas iespēju pārklājumu novada teritorijā.

Jaunatnes joma ir mainīga, līdz ar jauniešu nomaiņu, jaunatnes darbiniekiem patstāvīgi ir jāmainās, jāmācās un jāpielāgojas šim jaunajam jaunietim, kas nu ir jauniešu centra redzes lokā. Reizēm jauniešu interešu loks ir balstīts uz kopienas jauniešu interesēm, taču bieži vien ir novērojama situācija, kurā jaunietis māca ko jaunu jaunatnes darbiniekam, kas mūsdienu mainīgajā laikmetā ir ļoti nepieciešams, lai jaunatnes joma spētu augt un attīstīties, arvien jaunos augstumos, nodrošinot kvalitatīvu un jēgpilnu jaunatnes darbu.