Pēdējos gados vasaras laikā vismaz vienu nedēļu biedrība “1st Place” organizē piedzīvojumu dienas, kas paredzētas jauniešiem līdz 15 vai 16 gadiem. Piedzīvojumu dienās jauniešiem ir iespēja piedalīties sportiskās un radošās aktivitātēs, uzzināt ko jaunu par savu novadu, iepazīties ar novada uzņēmējiem. Arī šogad no 11.-15.jūlijam Gulbenē norisināsies izzinošas piedzīvojuma dienas “Viszinis”.

Šajās dienās notiks – saliedēšanās, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iedvesmojošas meistarklases, braucieni uz citiem novadiem, sportiskās aktivitātes un radošās darbnīcas.

Piedzīvojumu dienu mērķauditorija ir – dalībnieki vecumā no 13 līdz 16 gadiem (6.-9.klases skolēni).

Ja vēlies piedalīties piedzīvojumu dienās, tad piesakies, zvanot uz šo tel.nr. 26399385 (vietu skaits ierobežots).

Aktivitātes organizē biedrība “1st Place” projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) jaunatnes iniciatīvu konkursa ietvaros. Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.