Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”, reģistrācijas numurs 50900019331, aicina pieteikties darbā uz Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” struktūrvienības Rankas pagasta jauniešu iniciatīvas centra “B.u.M.s.” vadītāja  (profesijas kods 1431 11) amatu uz nenoteiktu laiku.

Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze” piedāvā:

 • aizraujošu un dinamisku darbu;
 • iespēju pilnveidoties un īstenot savas idejas;
 • mūsdienīgu darba vidi,stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • mēnešalgu sākot no 762,00 EUR (33.saime, IC līmenis, 7.mēnešalgu grupa, 2.kategorija) pirms nodokļu nomaksas līdz 922,00 EUR (33.saime, IC līmenis, 7.mēnešalgu grupa, 3.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

Darbs radošā un dinamiskā vidē, kur ir iespēja realizēt savas idejas par lietderīgu brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu bērniem un jauniešiem, kā arī pilnveidoties pašam.

Galvenie amata pienākumi:

 • sekmēt jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;
 • nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām, organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām;
 • sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;
 • nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai, sekmēt sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū jauniešu centru darbībā;
 • veicināt sadarbību starp jauniešu centriem un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par jauniešu centru darbību;
 • sekmēt pašvaldības jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā;
 • organizēt jauniešu centru darbību un nodrošināt jauniešu centru darbību reglamentējošo dokumentu izpildi, kā arī tiesību aktu ievērošanu jauniešu centru darbībā;
 • apmeklēt jaunatnes lietu speciālistiem paredzētos seminārus un apmācības;
 • nodrošināt jauniešu centra iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu un personīgi atbildēt par darba drošības noteikumu ievērošanu jauniešu centrā.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • valsts valodas prasmes;
 • angļu valodas prasmes – saziņai ar jauniešiem starptautiskos projektos;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • labas organizatoriskās spējas;
 • vēlme strādāt ar bērniem un jauniešiem;
 • lai izpildītu Ministru  kabineta  2021.gada  28.septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības  ierobežošanai”  ietverto regulējumu pretendentam jābūt derīgam Covid-19 sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Sertifikātu lūgsim uzrādīt tikai tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz atlases otro kārtu.

Par priekšrocību tiks uzskatīts: Pieredze darbā ar jaunatni.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lp.), CV (ieteicams – Curriculum Vitae Europass formātā), izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas, ja tādas ir, pretendenti var iesniegt līdz 2022.gada 9.jūnijam pulksten 17.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” struktūrvienības Rankas pagasta jauniešu iniciatīvas centra “B.u.M.s.” vadītāja amata vakancei” Gulbenes novada jauniešu centram “Bāze”, Brīvības ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: jc.baze@gulbene.lv.

Motivācijas vēstulē aicinām iekļaut atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kāda ir Tava superspēja?
 • Kas, tavuprāt, ir jauniešu centrs?
 • Ar ko Tev asociējas darbs ar jauniešiem?
 • Kas Tevi visvairāk biedētu darbā ar jauniešiem?

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: +371 26354557