Ir atklāts Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkurss, kura mērķis – atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Gulbenes novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta, izglītības un jaunatnes procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto iestāžu/organizāciju programmām un pasākumiem.

Konkursa uzdevumi:

  • sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā;
  • sekmēt atbildības sajūtu, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos;
  • veicināt jauniešu iniciatīvas un to īstenošanu;
  • sniegt iespēju jauniešiem iesaistīties ar jaunatnes jomu saistītu jautājumu risināšanā.

Finansējums tiek piešķirts sekojošām aktivitātēm:

  • neformālās mācīšanās aktivitātēm;
  • āra dzīves aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību (piemēram, atklātiem treniņiem, amatierturnīriem utt.);
  • jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
  • radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, izstāžu veidošanai, meistarklasēm utt.);
  • saturīga un kvalitatīva brīvā laika aktivitāšu organizēšana, esošā piedāvājuma dažādošanai;
  • drošas un sakārtotas vides veidošanai Gulbenes novadā.

Projektu iesniegšana līdz 2020.gada 3.augustam.

Konsultācijas iepriekš piesakoties pa mob.tālr. +371 28653482 vai rakstot uz e-pastu: lelde.vilka@gulbene.lv

Pretendents nodrošina, ka projekta aktivitāšu dalībnieki un to organizēšanā iesaistītās personas ievēros noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.


Projekta dokumentācija:

21.07.2020.