Gulbenes novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas piedalīties 2.kārtas atklātā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

Projekta mērķi:

 • palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;

 • iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta mērķa grupa: Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, t.sk. PMP riska grupas izglītojamie atbilstoši konkursa nolikuma 3.punktam.

Projekta iesniedzējs: Jaunatnes organizācijas; biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni; jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

Aktivitātes, kuras var tikt iekļautas projektā: pasākumi, neformālās izglītības metodes (piem., nometnes, pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība; personāla pilnveides pasākumi; personīgo mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību; līdzdalības prasmes pilnveidošana u.c.)

Pieteikumu iesniegšana līdz 2019.gada 29.jūnijam, Brīvības ielā 22, Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai nosūtot kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: jc.baze@gulbene.lv

Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja paredzēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja paredzēti konkrēti cilvēki).

Viena projekta pieejamais finansējuma apmērs ir 4600.00 euro. Pieejams finansiāls atbalsts 5 projektiem.

Projekta īstenošanas termiņš: 3 – 18 mēneši (uzsākšana 2019.gadā)

Kontaktinformācija: Lelde Vilka, Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” projektu vadītāja

(e-pasts: lelde.vilka@gulbene.lv, t.28653482).

Video iedvesmai: https://www.youtube.com/watch?v=RNmRN8oMguY

Video: Kas jāņem vērā projektu iesniedzējiem?: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=LAcDfZI5QX8

Plašāka informācija par projektu: www.pumpurs.lv

Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumiem”.

https://likumi.lv/ta/id/283625-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-4-specifiska-atbalsta-merka-samazinat-priekslaicigu-macibu-partrauksanu

Projektu konkurss tiek rīkots projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros.

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta dokumentācija:

 1. IKVS_Jaunatnes iniciatīvu projektu nolikums
 2. IKVD_JIP nolikuma 2-pielikums_Projekta iesniegums 09042019
 3. IKVD_JIP_nolikuma_3-pielikums_Sadarb_partn_apliec_09042019
 4. IKVD_JIP_nolikuma_4-pielikums_Apliecin_par PMP_jauniesiem 09042019
 5. IKVD_JIP nolikuma_5-pielikums_Vertesanas kriteriji_09042019
 6. PuMPuRS_videja_termina_plans_PMP_Gulbene
 7. IZMPiel1_17082018_Vienreiz_maks_metodika_LV
 8. PuMPuRS_Metodologiskas_Vadlinijas_2017_WEB
 9. Jaunatnes iniciatīvu projekti PuMPuRS ietvaros – prezentācija projektu iesniedzējiem
 10. Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem