Jaunatnes politikas veidošanai novada ietvaros nepieciešams veicināt starpinstitūciju sadarbību, jo jauniešu mērķauditorija iesaistīta gandrīz visās nozarēs. Par to varēja pārliecināties projekta “Help!” ietvaros organizētajā mācību seminārā par jaunatnes politikas dokumenta izstrādi. Mācības notika 2017.gada 15.septembrī Alūksnes kultūras centrā, tajās piedalījās jaunieši un lēmuma pieņēmēji no Alūksnes, Gulbenes, Viļakas un Balvu novada. Apmācību vadītājas – jaunatnes lietu ekspertes Evija Rudzītes vadībā 42 dalībnieki ieguva informācija par jaunatnes politikas dokumenta(-u) nepieciešamību un nozīmi, par politikas plānošanas dokumenta izstrādes principiem un kārtību. Ņemot vērā, ka apmācībās piedalījās jaunieši un lēmumu pieņēmēji no četriem novadiem, tā bija lieliska iespēja dalīties un iegūt citu novadu pieredzi, kas jāņem vērā pie kvalitatīva plānošanas dokumenta izstrādes jaunatnes jomā. Iegūtā informācija un zināšanas noderēs pie Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022.gadam Jauniešu sadaļas izstrādes. Projekts “Help!” tiek īstenots ar Erasmus+ programmas atbalstu. Nākamā projekta aktivitāte paredzēta 2017.gada 25.oktobrī un 26.oktobrī Gulbenē, par līdzdalības metožu izmantošanu.